f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ลงวันที่ 11/11/2564

ภาพการปฏิบัติงาน"ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา แขวงทางหลวงกรุงเทพ" ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13
เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน
ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564


'