f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ ดำเนินมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
ลงวันที่ 27/04/2564

22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

แขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ


'