f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 26/11/2561

ผลการดำเนินงานในการดูแลรักษาทรัพย์สินของกรมทางหลวง

 • ผลการดำเนินงานในการดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของ

กรมทางหลวง  รวมทั้งการควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง มีดังนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๑ - ๑๗  พ.ค. ๖๑)

 1. งานระวังชี้แนวเขตที่ดิน ปีงบฯ ๒๕๖๑ มีจำนวนทั้งสิ้น  ๒๑๐ ราย
 2. งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายเนื่องจาก อุบัติเหตุ     มีจำนวนทั้งสิ้น   ๔๐    ราย
 3. งานขออนุญาตดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง (งานทางเชื่อม,งานติดตั้งป้าย, สาธารณูปโภค  เช่น  การประปา , การสื่อสาร และการไฟฟ้า) มี จำนวนทั้งสิ้น  ๑๓๒ ราย

งานขออนุญาต

 • งานขออนุญาตทำทางเชื่อม  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๐๒   ราย
 1. แบ่งเป็นอำนาจ  กรม ฯ     จำนวน       ๔๕     ราย
 2. แบ่งเป็นอำนาจ  สทล.      จำนวน        ๔๗    ราย
 3. แบ่งเป็นอำนาจ  แขวงฯ     จำนวน        ๑๐    ราย
 • งานติดตั้งป้าย
 1. คิดค่าเช่า      จำนวน    ๑๘     ราย
 2. ไม่คิดค่าเช่า   จำนวน    -       ราย

'