f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พันธกิจ
ลงวันที่ 26/11/2561

1. พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อม (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม


2. ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง ให้ได้มาตรฐาน เพือคุณภาพการให้บริการที่ดี ยกระดับการบริการด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ


3. พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมมาภิบาล


'