f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบZoom
ลงวันที่ 30/09/2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา10.00น.
นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี2564 พร้อมด้วย นายอ่ำ สุธารัตน์ (รอ.ขท.ป), นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค (รอ.ขท.ว), นางวงเดือน ปัตย์ถม (รอ.ขท.บ) และหัวหน้างาน ข้าราชการ ในสังกัด โดยดำเนินพิธีมอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบZoom เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน


'