f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
ลงวันที่ 11/11/2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ นายอ่ำ สุธารัตน์, นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค, นางวงเดือน ปัตย์ถม และหัวหน้างาน ข้าราชการ ในสังกัด โดยร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการปลูกต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่


'