f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
ลงวันที่ 11/11/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564
นายมงคล นวลเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ จัดประชุมประจำเดือน ตุลาคม พร้อมด้วย นายอ่ำ สุธารัตน์ (รอ.ขท.ป), นายประสิทธิ์ ชัยศิริอุดมโชค (รอ.ขท.ว), นางวงเดือน ปัตย์ถม (รอ.ขท.บ) และหัวหน้างาน ข้าราชการ ในสังกัด เข้าร่วมประชุม


'