f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 192,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 48,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 18,234.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 17/01/2563 21,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 35,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 68,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 72,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 32,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 18,198.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 85,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 79,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 16/01/2563 5,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 16/01/2563 26,607.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกรุงเทพ ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2563 18,054.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกรุงเทพ จ้างเหมา ทำการงานถ่ายเอกสารสำเนา เดือน ตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2562 14/01/2563 24,760.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 645 รายการ