f
title
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
Bangkok Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ.......
ลงวันที่ 10/05/2566

กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระเทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ...... โดยสามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2566 

ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
1. บันทึกหลักการและเหตุผล
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............

โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ คลิก<<<

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. บันทึกหลักการและเหตุผล 30 ดาวน์โหลด
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงสัมปทาน พ.ศ............ 29 ดาวน์โหลด

'